Condiții generale de utilizare a enel.ro

Continuarea utilizării enel.ro implică acceptarea necondiționată a condițiilor prezentate în cele ce urmează. Dacă nu ești de acord cu prezentele condiții generale, te rugăm să nu continui accesarea acestui site și să ne contactezi utilizând datele de contact din secțiunea enel.ro intitulată “Contacte”.

Toți utilizatorii www.enel.ro (denumit în cele ce urmează “SITE”) se obligă să respecte condițiile generale de utilizare ale acestuia.
SITE-ul se referă implicit la totalitatea serviciilor/aplicațiilor/produselor/informațiilor și în general la întregul conținut al acestuia.

Sintagma ENEL se referă la următoarele societăți de furnizare a energiei:

  • ENEL Energie S.A. -  persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, sector 3, Bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 6, camera 6.8, CUI 22000460, J40/12303/2007;
  • ENEL Energie Muntenia S.A. - persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, sector 3, Bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, CUI 24387371, J40/14506/2008;
  • Totodată ENEL include companii și entități deținute de Enel Spa în proprietate de cel puțin 50%.

Art. 1. Obligațiile Utilizatorului

1.1. Utilizatorul este de acord să folosească SITE-ul numai în scopuri legale și cu bună credință. În acest sens, Utilizatorului îi este în mod strict interzis:

  • să transmită sau să creeze mesaje de hărţuire, discriminatorii, calomnioase, frauduloase sau de ameninţare, inclusiv mesaje cu caracter ofensator cu privire la rasă, sex, vârstă, orientare sexuală, religie, credinţe politice, origine naţională, handicap, origine etnică, identitate sexuală sau orice altă caracteristică protejată de lege și care ar putea fi considerată discriminatorie;
  • să transmită, să acceseze sau să stocheze orice materiale sau comunicări cu caracter ofensator, obscen, precum și a oricăror informații care încalcă prevederile legale în vigoare;
  • să distribuie în mod neautorizat informaţii confidentiale; 
  • să provoace sau să favorizeze breşele de securitate informatică și/sau să întrerupă comunicarea în reţeaua de comunicații aparținând ENEL;
  • să desfășoare activități care ar periclita securitatea SITE-ului (atacuri cibernetice);
  • să încalce orice drept protejat de drepturile de autor, secret comercial, brevet și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte legi sau regulamente similare prin înregistrarea, copierea, distribuirea, împrumutarea și/sau reproducerea SITE-ului, etc.

1.2. Utilizatorul se obligă să nu realizeze acțiuni care ar putea prejudicia ENEL.

1.3. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciilor puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul SITE-ului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului.

1.4. Utilizatorul se obligă să sesize de îndată ENEL asupra (i) nerespectării prezentelor condiții generale, (ii) oricăror încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală aferente conținutului SITE-ului, precum și asupra (iii) utilizării în scop comercial a materialelor disponibile pe acesta în cazul în care Utilizatorul are cunostințe/deține informații referitoare la asemenea situații. Sesizările pot fi transmise utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată “Contacte”.

1.5. Persoanele fără capacitate de exercițiu și/sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot utiliza SITE-ul doar în scop de informare iar nu în scop de înregistrare ca Utilizator. Această regulă se aplică și în cazul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Prin acceptarea prezentelor Condiții Generale de utilizare ale SITE-ului, Utilizatorul declară pe proprie răspundere că are capacitate deplină de exercițiu.

Art. 2. Limitarea răspunderii ENEL

2.1. Utilizarea SITE-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorului. SITE-ul este pus la dispoziția Utilizatorului pe principiul "așa cum este", “ca atare” sau "așa cum este disponibil". ENEL nu este responsabil pentru nicio pierdere, directă sau indirectă, suferită de către Utilizator ca urmare a utilizării SITE-ului.

2.2. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate terminalului de acces (de exemplu, dar fără a se limita la: laptop, tabletă, smartphone, calculator) de pe care este accesat SITE-ul, precum și de orice alte pierderi de date ce pot rezulta ca urmare a utilizării SITE-ului.

2.3. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze ENEL în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un tert, rezultată din utilizarea SITE-ului și/sau a rețelei de comunicații a ENEL și a internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirect sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) și/sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de ENEL ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

2.4. Obligațiile ENEL referitoare la SITE sunt reglementate exclusiv de acordurile conform cărora conținutul acestui SITE este livrat și/sau prestat. Niciun material și nicio informație de pe acest SITE nu trebuie interpretate în sensul alterării acordurilor comerciale în care ENEL este parte.

2.5. ENEL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, și fără nicio notificare prealabilă, conținutul SITE-ului, (incluzând dar fără a se limita la: materiale, servicii, prețuri, oferte etc.), Utilizatorul declarând că acceptă în mod expres prezenta clauză. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate în mod tacit de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea acestora pe SITE.

2.6. ENEL nu garantează exactitatea conținutului SITE-ului. Este posibil ca acest SITE să conțină referiri la produse, programe și/sau servicii care nu mai sunt de actualitate. Informații suplimentare referitoare la produsele, programele și serviciile disponibile la acest moment pot fi obținute utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată “Contacte utile”.

2.7. ENEL nu va fi ținut răspunzător pentru orice daune directe sau indirecte suferite ca urmare a accesării sau folosirii informațiilor disponibile pe SITE ce se dovedesc a fi inexacte.   

Art. 3. Drepturi de proprietate intelectuală

3.1. ENEL deține toate drepturile de proprietate intelectuală aferente întregului conținut al SITE-ului, incluzând dar fără a se limita la: modalitatea de descriere a serviciilor, imagini, concursuri și extrageri, muzică, grafică digitală etc. Prin continuarea utilizării acestui SITE, Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest SITE, sunt mărci înregistrate ale ENEL și/sau ale companiilor din Grupul Enel.

3.2. ENEL permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe acest SITE exclusiv pentru uz personal, necomercial si doar sub condiția păstrării în aceste materiale a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și/sau a altor anunțuri de proprietate intelectuală prezente în materialele de pe SITE.

3.3. Sunt strict interzise, de exemplu, dar fără a se limita la modificarea, reproducerea, afișarea, derularea sau distribuirea publică, închirierea, împrumutul, utilizarea, comercializarea materialelor de pe acest SITE, precum și crearea unor materiale derivate folosind conținutul și/sau forma SITE-ului. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site și/sau în orice mediu computerizat legat în rețea.

3.4. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții generale va conduce în mod automat la anularea dreptului de a utiliza SITE-ul, precum și la distrugerea/returnarea imediată de către Utilizator a tuturor materialelor descărcate și/sau imprimate și plata de despăgubiri.

Art. 4. Securitate

4.1. Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al ENEL. Cu toate acestea ENEL încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea SITE-ului.

4.2. În plus față de cele prezentate anterior, ENEL recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea SITE-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

4.3. Utilizatorul se obligă să furnizeze date și informatii valide și să comunice, în timp util, orice modificări ce intervin.

4.4. Utilizatorul înțelege că accesul la anumite funcţiuni ale SITE-ului  poate fi restricţionat și accesibil doar pentru anumite categorii de Utilizatori.

4.5. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor ENEL sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

Art. 5. Conexiunea la alte retele/site-uri/link-uri

5.1. Există posibilitatea ca SITE-ul să poată fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate ENEL, pentru a face legatura cu alte rețele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că ENEL nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește conținutul altor site-uri, link-uri etc. Totodată, ENEL recomandă Utilizatorului să citească cu atenţie politicile de confidenţialitate ale tuturor și oricăror site-uri externe.

5.2. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este facută numai pentru a veni în ajutorul Utilizatorului și nu implică sprijinirea/confirmarea de către ENEL a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri/rețele și nici vreo asociere cu operatorii acestora. Utilizatorul accesează acele site-uri/link-uri exclusiv pe propriul risc.

5.3. ENEL nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice zonă a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale altor operatori, ENEL nu este responsabil pentru nerespectarea de către Utilizator a legilor locale și/sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

Art. 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1. ENEL asigură Utilizatorul cu privire la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale acestuia și respectarea dreptului său la protecția vieții private, pe tot parcursul desfășurării activităților de prelucrare de către ENEL a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.

6.2. Refuzul Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal echivalează cu imposibilitatea furnizării anumitor servicii de comunicații electronice, precum și punerea la dispoziție a serviciilor SITE-ului și exonerează ENEL de orice răspundere în acest sens. În cazul în care Utilizatorul nu își manifestă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prezentului articol, Utilizatorul se poate adresa la datele de contact și adresele de corespondență menționate în  secțiunea “Legal”.

6.3. ENEL poate utiliza informațiile înregistrate pe SITE, indiferent dacă sunt date cu caracter personal, demografice, colective sau tehnice, în scopul administrării conturilor Utilizatorului, soluționării întrebărilor Utilizatorului, îmbunătățirii SITE-ului și creșterii satisfacției Utilizatorului. La momentul utilizării oricăror aplicații puse la dispoziția Utilizatorului, Utilizatorul are posibilitatea de a-și manifesta consimțământul cu privire la condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal care îl privesc.

6.4. Utilizatorul are obligația de a-și menține actualizate toate datele cu caracter personal furnizare prin intermediul prezentului SITE. ENEL, își rezervă dreptul ca la perioade successive de timp, să vă recomande sau chiar să vă solicite în mod expres fie reconfirmarea datelor cu caracter personal furnizare prin intermediul acestui SITE, fie reînnoirea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu secțiunea “Legal”, care constituie parte integrantă din prezentele condițiile generale.

Art. 7. Forță Majoră

ENEL nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care ENEL nu este responsabilă.

Art. 8. Legislație aplicabilă

8.1. Prezentele condiții generale de utilizare a SITE-ului constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și ENEL având ca obiect utilizarea SITE-ului.

8.2. Prin accesarea acestui SITE, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în masura în care condițiile tehnice permit acest lucru. ENEL nu oferă nicio garanție conform căreia SITE-ul se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează SITE-ul din afara României, o face pe riscul său, fiind singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului pe care se află.

Art. 9.  Despre cookies-urile utilizate pe SITE

9.1. Prin prezenta vă informăm  că SITE-ul folosește cookies.

9.2. Orice Utilizator își poate configura browser-ul să respingă fișierele de tip cookies. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni/pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

9.3. Stocarea de cookies pe dispozitivele Utilizatorului ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența Utilizatorului pe SITE și pentru a face următoarea vizită mai placută. ENEL nu folosește cookies pentru a colecta informații personale (de exemplu, dar fără a se limita la: nume, prenume, date de identificare etc.), cu toate acestea, datorită tehnologiilor IT utilizate, pot fi făcute conexiuni între informațiile conținute într-un cookie și informațiile dumneavoastră cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, dar fără a se limita la: formularele de înregistrare).

9.4. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați secțiunea “Politica de cookie

ENEL își rezervă dreptul de a face modificări și corecții asupra acestui document. Vă rugăm să consultați această pagină din când în când pentru a reciti aceste informații.

Acest document a fost actualizat la data de 25.05.2018
Data publicării: 25.05.2018.

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: