Client non-casnic

Măsuri legislative în baza OUG 27/2022, cu modificările și completările ulterioare ( Legea 357/2022 și Legea 206/2023), aplicabile în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025

În perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 toți clienții non-casnici beneficiază de plafonarea prețului energiei electrice și gazelor naturale.

Începând cu data de 14 iulie 2023, prețul final facturat aplicabil pentru energie electrică și pentru gaze naturale este prețul cel mai mic dintre prețul final maxim plafonat*, prețul de contract** și preţul final determinat ca sumă de componente***.

* Prețul final facturat plafonat prevăzut în OUG nr. 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru categoria de client în care te încadrezi.

** Prețul de contract se regăsește în Anexa A (condițiile economice), în vigoare, atașată contractului tău de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

*** Prețul final calculat conform prevederilor art. 5 şi 6 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul să retransmiți „Solicitarea” și „Declarația pe propria răspundere” dacă acestea au fost transmise și înregistrate în perioada 01 septembrie 2022 - 16 decembrie 2022.


ENERGIE ELECTRICĂ

În baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal, următoarele praguri ale prețului final facturat plafonat se aplică astfel:

👉 Maximum 1 leu/kWh (TVA inclus), se aplică pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus,) pentru:

1. întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri.

2operatorii/operatorii regionali definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b^1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., precum și aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

3operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03.

4. autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

5institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

6. instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) din OUG 27/2022, precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.

👉 Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al:

1. spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2. unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

3. creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

Plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale.

 


GAZE NATURALE

👉  Beneficiezi de prețul final plafonat de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică.

Începând cu 1 ianuarie 2023 de prețul de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus) beneficiază și clienții non-casnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare*.

 

* Prețul final facturat prevăzut la la art. 1 alin. (2) lit. b) din OUG 27/2022 se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților non-casnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.”

Întrebări frecvente

Prețul final facturat plafonat se va aplica de la data de la 1 a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate. 

Începând cu data de 14 iulie 2023, prețul final facturat aplicabil pentru energie electrică și pentru gaze naturale este prețul cel mai mic dintre prețul final maxim plafonat*, prețul de contract** și preţul final determinat ca sumă de componente***.

* Prețul final facturat plafonat prevăzut în OUG nr. 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru categoria de client în care te încadrezi.

** Prețul de contract se regăsește în Anexa A (condițiile economice), în vigoare, atașată contractului tău de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

*** Prețul final calculat conform prevederilor art. 5 şi 6 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Până la data de 13 iulie 2023 dacă prețul din contractul tău de furnizare în vigoare a fost mai mic decât prețul final rezultat prin legislația în vigoare (Legea 357/2022) s-a aplicat prețul contractual.

Da, prețurile plafonate menționate mai sus vor putea fi diferite în măsura în care OUG 27/2022 modificată și completată ulterior (inclusiv prin Legea 357/022) va suferi modificări.

Da. 

Factura pe care o primești reflectă consumul tău real atunci când transmiți periodic indexul tău. 

Găsești aici informații relevante de modalitățile de transmitere a indexului contorului tău.

Reglementari | 17 iulie 2023

Legea 206/2023

PDF (1.0MB)DESCARCĂ
Business | 15 decembrie 2022

Solicitare și Declarație de plafonare

PDF (0.22MB)DESCARCĂ
Business | 15 decembrie 2022

Legea 357/2022

PDF (0.13MB)DESCARCĂ

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: