Încheierea contractului de furnizare gaze naturale (rezidențiali)

În situaţia unui loc de consum nou, înaintea încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale trebuie să fie parcurși paşii necesari racordării la instalaţia de distribuţie a gazelor naturale: obţinerea acordului de acces din partea operatorului de reţea la instalaţia de distribuţie a gazelor naturale, încheierea contractului de racordare cu operatorul de reţea, proiectarea şi execuţia şi recepţia instalaţiei.

Pentru încheierea contractului de furnizare în cazul unui loc de consum racordat la instalaţia de distribuţie, în situaţia schimbării titularului de contract de furnizare gaze naturale sau a unor modificări ale instalaţiei, te rugăm să te informezi cu privire la condiţiile şi documentele necesare de mai jos.

Solicitantul poate fi:

  1. persoana titulară a dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv sau împuternicitul acesteia, în cazul imobilelor individuale;
  2. persoana/reprezentantul legal care este împuternicită/ împuternicit în scris de proprietari, cu acordul majorităţii simple a acestora (cel puţin jumătate plus unu), în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari, dar cu un singur echipament de măsurare pentru decontare fiscală.

Solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puţin următoarele documente*:

  • Cererea de încheiere a contractului de furnizare gaze naturale pentru clienţi casnici - în cazul solicitantului care alege o ofertă anume, în cerere trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă;
  • Oferta aleasă trebuie să fie atașată documentelor prezentate și se poate descărca de aici;
  • Copia: actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului/actului de constituire al asociaţiei (în cazul asociaţiilor de proprietari);
  • Declaraţia pe proprie răspundere privind destinaţia spaţiului, precum şi faptul că în spaţiul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai pentru desfăşurarea activităţilor casnice;
  • Declaraţia pe proprie răspundere privind folosirea legală a spațiului cu precizarea calitătii solicitantului precum și a inexistenței unor litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului;
  • Opțional, în locul declarației de mai sus, copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv**, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.

* În funcție de particularităţile situaţiei şi actele prezentate, pot fi solicitate documente suplimentare faţă de cele menţionate mai sus.

** În cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă; În cazul în care solicitantul nu deţine un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra acestui spaţiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere ca foloseşte legal spaţiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a gazelor naturale pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.

În situaţia în care, la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul casnic intenţionează să schimbe destinaţia spaţiului sau să utilizeze gazele naturale pentru desfăşurarea de activităţi comerciale/ profesionale/sociale, acesta are obligaţia să notifice în scris furnizorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data de la care gazele naturale vor fi utilizate pentru consum noncasnic. În acest caz, clauzele contractuale se vor modifica conform noilor condiţii.

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta prin formularul online de contact sau telefonic la 021 9977, apel cu tarif normal.  

Documentele completate pot fi transmise scanate prin formularul online de contact, personal la orice magazin al nostru sau prin alte mijloace de corespondenţă agreate.

Te rugăm să ne transmiți într-un singur mesaj toate documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare, pentru o procesare rapidă a documentelor și înregistrarea acestora în sistemul informatic. Pe cât posibil, în cazul unui loc de consum existent, te rugăm să ne specifici codul de plată al locului de consum pentru care dorești încheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale. 

Rezidenţiali | 12 iunie 2018

Mandat gratuit persoane fizice

PDF (0.08MB)DESCARCĂ
Rezidenţiali | 31 martie 2021

Condiții generale furnizare Gaze Naturale

PDF (0.25MB)Descarcă
Rezidenţiali | 06 ianuarie 2022

Declarație pe proprie răspundere deținere spațiu

PDF (0.15MB)Descarcă

Bine ai venit!

Selectează și continuă navigarea pe site către informațiile de care ai nevoie: